Polityka prywatności

Przed wizytą – jeszcze w domu:

A. Wprowadzenie

 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

B. Źródło
Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com)
i zmodyfikowany dla celów Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;
 5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
 9. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
 10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 11. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

D. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
 2. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 4. wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 6. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 7. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 8. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 9. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 10. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
 11. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 12.  zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
 13. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 14. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i
 15. innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

E. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

F. Międzynarodowe transfery danych

 1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.
 2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.
 3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
 4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji F.

G. Zachowywanie danych osobowych

 1. W Niniejszej Sekcji G określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 3. Bez uszczerbku dla artykułu G-2 zazwyczaj usuwamy dane osobowe należące do kategorii określonych poniżej w dniu/godzinie określonej poniżej:
  1. typ danych osobowych zostanie usunięty {WPROWADŹ DATĘ/GODZINĘ}; i
  2. {WPROWADŹ DODATKOWE DATY/GODZINY}.
 4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji G zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

H. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

I. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

J. Twoje prawa

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z:

 1. uiszczeniem opłaty {WPROWADŹ OPŁATĘ, JEŚLI DOTYCZY}; i
 2. dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości ({DOSTOSUJ TEKST, ABY ODZWIERCIEDLAŁ TWOJĄ POLITYKĘ tym celu, zazwyczaj akceptujemy kserokopię paszportu poświadczoną przez notariusza oraz oryginalną kopię rachunku za media z aktualnym adresem}).

Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

K. Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

L. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

M. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. {WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ FRAZĘ Używamy tylko ciasteczek sesyjnych / tylko trwałych ciasteczek / zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.}

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  1. używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik {OBEJMUJE WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA DO KTÓRYCH PLIKI COOKIE SĄ UŻYWANE W TWOJEJ WITRYNIE, odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele};
 2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
   przeglądania”.
 2. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Witryna Planet nie ponosi żadnej odpowiedzialności i zaleca konsultacje z ekspertami prawnym, jeśli wdrożysz powyższe działania na swojej stronie internetowej.

Kontakt

Oddział Warszawa

ul. Łucka 20/LU21

00-845 Warszawa

tel: 500-119-453

emiail: gabinet@stomacare.pl

Wskazówki dojazdu:


Oddział Ząbki

ul. Dzika 38, 05-091

05-091 Ząbki

tel: 690-322-828

emiail: zabki@stomacare.pl

Wskazówki dojazdu:

Umów się na konsultację przez formularz


  Przed i po


  Zobacz jak wygląda przed i po leczeniu

  Metamorfoza uśmiechu

  Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus.

  Sed porttitor lectus nibh. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Nulla porttitor accumsan tincidunt. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a.
  • Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula..

  Przed
  Po

  Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus.


  Przed
  Po

  Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus.


  Przed
  Po

  Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus.

  Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus.


  Umów się na konsultację przez formularz


   Stomatologia dziecięca

   Klinika przyjazna dzieciom

   Sed porttitor lectus nibh. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Donec rutrum congue leo eget malesuada.

   Nulla porttitor accumsan tincidunt. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Sed porttitor lectus nibh.

   Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus.

   Zdaniem eksperta

   Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus.

   Sed porttitor lectus nibh. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

   • Nulla porttitor accumsan tincidunt. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a.
   • Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula.
   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem.
   • Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Donec rutrum congue leo eget malesuada.

   Umów się na konsultację przez formularz


    Klinika bez bólu

    O programie Klinika Bez BÓLU

    Sed porttitor lectus nibh. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Donec rutrum congue leo eget malesuada.

    Nulla porttitor accumsan tincidunt. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Sed porttitor lectus nibh.

    Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus.

    Zdaniem eksperta

    Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus.

    Sed porttitor lectus nibh. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

    • Nulla porttitor accumsan tincidunt. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a.
    • Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula.
    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem.
    • Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Donec rutrum congue leo eget malesuada.

    Lorem impsum

    Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem.

    Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Proin eget tortor risus. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui.

    Umów się na konsultację przez formularz


     Wytyczne dla Pacjenta – COVID-19

     Przed wizytą – jeszcze w domu:

     Prosimy aby zmierzył(a) Pan(i) temperaturę̨ swojego ciała w domu – w przeddzień wizyty. Proszę̨ zapamiętać́ wynik pomiaru – będzie on konieczny w dniu wizyty. W dniu wizyty temperatura zostanie zmierzona Panu(i) w gabinecie.

     W dniu wizyty:

     Proszę ponownie zmierzyć temperaturę ciała. Proszę̨ pamiętać́ o punktualności – wobec obecnej sytuacji epidemicznej i konieczności zachowania surowych norm bezpieczeństwa czas potrzebny do przygotowania gabinetu przed przyjęciem kolejnego pacjenta znacząco się̨ wydłużył, dlatego spóźnienie oznacza rezygnację z wizyty.

     Proszę̨ nie zabierać́ ze sobą̨ na wizytę̨ żadnych dodatkowych rzeczy, jak np. parasol, torebka, reklamówki z zakupami, itd. Możliwe jest posiadanie podczas wizyty rzeczy niezbędnych osobistych, takich jak dowód osobisty, karty płatnicze, telefon – rzeczy te powinny zmieścić́ się̨ do kieszeni.

     Uwaga: Uprzejmie prosimy załatwić́ potrzeby fizjologiczne wcześniej, przed wizytą. Toaleta dla pacjentów jest wyłączona z użytku. Pacjenci będą̨ mogli z niej skorzystać́ w sytuacji dezynfekcji lub sytuacjach nagłych i niecierpiących zwłoki.

     Prosimy nie przychodzić na wizytę z osobą towarzyszącą – nie zostanie wpuszczona do budynku! W przypadku nieletnich (dzieci do 8 roku życia) do budynku kliniki wpuszczony jest jeden rodzic – wyłącznie do strefy poczekalni i nie zostanie wpuszczony do gabinetu wraz z dzieckiem. Wszelkie zalecenia, porady i dyskusje będą odbywać się tylko telefonicznie przed i po wizycie.

     Pracujemy w warunkach panującej epidemii, prosimy zatem aby podczas wizyty w naszym gabinecie niczego nie dotykać – klamek, blatów, urządzeń. Nie opierać się o blaty, drzwi, elementy wyposażenia i zawsze postępować zgodnie z zaleceniami personelu. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne samodzielne poruszanie się Pacjenta po terenie placówki, tak z uwagi na panującą epidemię – w trosce o bezpieczeństwo naszych Pacjentów i naszego personelu – jak i z uwagi na konieczność dokonywania dezynfekcji i dekontaminacji pozostałych pomieszczeń w trakcie Państwa wizyty w danym gabinecie / pomieszczeniu. Prosimy również, aby poruszając się po naszym gabinecie przestrzegać zalecanej odległości 2 m od każdej osoby.

     Procedura w placówce.

     Przed wejściem do gabinetu:

     Zostanie Panu/Pani przydzielony opiekun – osoba z naszego personelu – która poprowadzi Pana/Panią całą ścieżką procedur koniecznych do odbycia wizyty, jak i już po niej. Nasz personel wykona Panu/Pani ponowny pomiar temperatury, a także wskaże, w którym miejscu będzie Pan/Pani musiał/a dokonać wstępnej dezynfekcji – środkiem do dezynfekcji rąk. Zostanie Pan/Pani również poproszony/a o założenie jednorazowego obuwia ochronnego, a w późniejszych krokach także fartucha, czepka i okularów ochronnych. Zostanie Pan/Pani także poproszony/a o wypełnienie ankiety kwalifikacji wstępnej.

     W przypadku wizyt stomatologicznych: koniecznie proszę zabrać ze sobą szczotkę do zębów i pastę. W gabinecie nie będzie można ich dostać.. Zostanie Pan/Pani zaproszony/a do gabinetu, w którym odbędzie się wizyta. Ponownie prosimy i przestrzegamy, aby bezwzględnie postępować zgodnie z zaleceniami naszego personelu!

     Po wizycie:

     Płatność za wizytę wyłącznie z użyciem karty płatniczej, telefonu lub też przelewu z okazaniem potwierdzenia wpłaty jeszcze w gabinecie. Kolejną wizytę będzie można umówić telefonicznie lub mailowo – nie ma możliwości zrobienia tego w gabinecie – ze względów bezpieczeństwa chcemy ograniczyć czas spędzony przez Pana/Panią w gabinecie do minimum.

     Prosimy Państwa – zostańcie w domach!!!

     Opinie


     Wybrane opinie naszych klientów

     Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus..
     John Doe
     | LinkedIn
     Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Vestibulum antess
     Jan Kowalski
     | Facebook
     Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat.
     Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula.
     Marek Koński
     ltricies ligula sed magna dictum porta. Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. V
     Maria Kurska
     | Wykop.pl
     Ok.
     Matka Poloni
     | znanylekarz.pl
     fgfdgdfgdfgdfgdfgdfgdfg
     fgfgfgfg

     Nasze usługi

     Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Proin eget tortor risus.

     Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat.

     Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus.

     Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Proin eget tortor risus.


     Cennik

     Zdrowy, piękny i biały uśmiech to marzenie, które jest możliwe do spełnienia. Pierwszym krokiem do jego realizacji jest wybór odpowiedniego gabinetu stomatologicznego.

     Przekonaj się, czy miejscem idealnym dla Ciebie i czy spełnia wszystkie Twoje oczekiwania. Aby to zweryfikować, udaj się na wizytę konsultacyjną, na którą możesz umówić się, wypełniając formularz lub dzwoniąc pod numer. W naszej Klinice pierwsza konsultacja ortodontyczna oraz wizyty adaptacyjne dla najmłodszych Pacjentów są bezpłatne.

     Cennik dla oddziału w Warszawie

     Stomatologia Zachowawcza

     Przegląd stomatologiczny ( w przypadku rozpoczęcia leczenia na tej samej wizycie – gratis )50 zł
     Znieczulenie komputerowe30 zł
     Wypełnienie miejscowe światłoutwardzalne w zależności od wielkości200 zł – 270 zł

     Endodoncja

     Konsultacja endodontyczn100 zł
     Leczenie kanałowe pod mikroskopem
     – Otwarcie, udrożnienie i zamknięcie kanału – ząb 1-kanałowy500 zł – 600 zł
     – Otwarcie, udrożnienie i zamknięcie kanału – ząb wielokanałowy – jeden400 zł

     Ortodoncja

     Konsultacja150 zł
     Skanowanie zębów do diagnostyki150 zł
     Plan leczenia150 zł
     Aparat stały samoligaturujący metalowy ( 1 łuk )2500 zł
     Aparat Damon Clear (estetyczny)
     – Aparat górny( od 5 do 5)4500 zł
     – Aparat dolny (od 3 do 3)4000 zł
     Aparat stały metalowy ( 1 łuk )1900 zł
     Aparat stały kryształowy ( 1 łuk )2700 zł
     InvislaginOd 7000 zł
     Bioblock (ortotropia 1 łuk )1200 zł

     Chirurgia i Implantologia

     Konsultacja chirurgii stomatologicznej i implantologii150 zł
     Konsultacja chirurgii szczękowo-twarzowej250 zł
     Usunięcie zęba150 zł – 350 zł
     Usunięcie zatrzymanego zęba mądrości (8-ki)350 zł – 650 zł
     Implant3000 zł – 3500 zł
     Korona na implancie2000 zł – 3000 zł

     Protetyka i stomatologia estetyczna

     Proteza ( 1 łuk )1200 zł – 2000 zł
     Korona1000 zł – 1800 zł
     Licówka1800 zł
     Bonding ( 1 ząb )500 zł
     Licówka kompozytowa wykonywana w gabinecie z materiału światłoutwardzalnego – Flow Injection Technique500 zł – 700 zł
     Szyna relaksacyjna (bruksizm)450 zł – 600 zł

     Higienizacja i estetyka uśmiechu

     Pakiet higienizacyjny: skaling + piaskowanie + fluoryzacja299 zł
     Wybielania nakładkowe700 zł
     Wybielanie lampą Beyond1200 zł
     Icon ( 1 ząb )250 zł

     Cennik dla oddziału w Ząbkach

     Stomatologia Zachowawcza

     Przegląd stomatologiczny ( w przypadku rozpoczęcia leczenia na tej samej wizycie – gratis )50 zł
     Znieczulenie komputerowe30 zł
     Wypełnienie miejscowe światłoutwardzalne w zależności od wielkości200 zł – 270 zł

     Endodoncja

     Konsultacja endodontyczn100 zł
     Leczenie kanałowe pod mikroskopem
     – Otwarcie, udrożnienie i zamknięcie kanału – ząb 1-kanałowy500 zł – 600 zł
     – Otwarcie, udrożnienie i zamknięcie kanału – ząb wielokanałowy – jeden400 zł

     Ortodoncja

     Konsultacja150 zł
     Skanowanie zębów do diagnostyki150 zł
     Plan leczenia150 zł
     Aparat stały samoligaturujący metalowy ( 1 łuk )2500 zł
     Aparat Damon Clear (estetyczny)
     – Aparat górny( od 5 do 5)4500 zł
     – Aparat dolny (od 3 do 3)4000 zł
     Aparat stały metalowy ( 1 łuk )1900 zł
     Aparat stały kryształowy ( 1 łuk )2700 zł
     InvislaginOd 7000 zł
     Bioblock (ortotropia 1 łuk )1200 zł

     Chirurgia i Implantologia

     Konsultacja chirurgii stomatologicznej i implantologii150 zł
     Konsultacja chirurgii szczękowo-twarzowej250 zł
     Usunięcie zęba150 zł – 350 zł
     Usunięcie zatrzymanego zęba mądrości (8-ki)350 zł – 650 zł
     Implant3000 zł – 3500 zł
     Korona na implancie2000 zł – 3000 zł

     Protetyka i stomatologia estetyczna

     Proteza ( 1 łuk )1200 zł – 2000 zł
     Korona1000 zł – 1800 zł
     Licówka1800 zł
     Bonding ( 1 ząb )500 zł
     Licówka kompozytowa wykonywana w gabinecie z materiału światłoutwardzalnego – Flow Injection Technique500 zł – 700 zł
     Szyna relaksacyjna (bruksizm)450 zł – 600 zł

     Higienizacja i estetyka uśmiechu

     Pakiet higienizacyjny: skaling + piaskowanie + fluoryzacja299 zł
     Wybielania nakładkowe700 zł
     Wybielanie lampą Beyond1200 zł
     Icon ( 1 ząb )250 zł


     * Prezentowany powyżej cennik usług stomatologicznych naszej kliniki ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z recepcją kliniki.

     Porady


     Ciekawe artykuły

     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

     Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


     Dlaczego my ?

     Lorem ipsum

     LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CON SECTETUER ADIPISCING ELIT. PRAESEN T VESTIBULUM MOLESTIE LACUS AENEAN NONUMMY.

     Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magn.

     Fusce euismod consequat ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sed dolor. Aliquam congue fermentum nisl. Mauris accumsan nulla vel diam. Sed in lacus ut enim adipiscing aliquet. Nulla venenatis. In pede mi, aliquet sit amet,
     euismod in, auctor ut, ligula.

     ALIQUAM DAPIBUS TINCIDUNT METUS. PRAESENT JUSTO DOLOR.

     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sed dolor. Aliquam congue fermentum nisl. Mauris accumsan nulla vel diam. Sed in lacus ut enim adipiscing aliquet. Nulla venenatis. In pede mi, aliquet sit amet.

     ED IN LACUS UT ADIPISCING.

     Mauris accumsan nulla vel diam. Sed in lacus ut enim adipiscing aliquet. Nulla venenatis. In pede mi, aliquet sit amet euismod in, auctor ut, ligula. Aliquam dapibus tincidunt metus.

     TeCHNOLOGIE

     Implatny

     Dzięki nowoczesnemu leczeniu implantologicznemu jesteśmy w stanie pomóc pacjentom z pojedynczymi ubytkami, brakami wielozębowymi i bezzębiem. Klinika specjalizuje się w odbudowie uśmiechu, stosując do tego wysokiej klasy implanty

     Ortodoncja

     Korekta uśmiechu potrafi wiele zmienić w naszej samoocenie. Dlatego w Dentim Clinic pacjenci trafiają w ręce doświadczonych dentystów i ortodontów. Znajdują oni u nas takie rozwiązania jak niewidoczne aparaty Invisalign, aparaty językowe Incognito

     Protetyka

     Bezzębie to poważny problem. W naszym gabinecie doskonale sobie z nim radzimy. Nasi pacjenci mogą liczyć na pełne wsparcie protetyczne. Tworzymy idealnie dopasowane protezy ruchome i stałe mocowane na implantach, doskonale

     Stomatologa dziecięca

     During the last 20 years of our dental care practice we were able to provide our timely help to thousands of patients….

     Starting with providing simple preventative or general care and finishing with performing advanced restorative & cosmetic dentistry…

     Our seasoned team time and again proved that the only goal in sight is to solve the patient’s issue once and for all!

     Klinika bez bólu

     During the last 20 years of our dental care practice we were able to provide our timely help to thousands of patients….

     Starting with providing simple preventative or general care and finishing with performing advanced restorative & cosmetic dentistry…

     Our seasoned team time and again proved that the only goal in sight is to solve the patient’s issue once and for all!

     NAGRODY I CERTYFIKATY

     During the last 20 years of our dental care practice we were able to provide our timely help to thousands of patients. Starting with providing simple preventative or general care and finishing with performing advanced restorative & cosmetic dentistry. Our seasoned team time and again proved that the only goal in sight is to solve the patient’s issue once and for all!

     Nasz zespół


     Poznaj nasz zespół w Warszawie oraz Ząbkach

     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

     Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


     10 RZECZY, które powinieneś wiedzieć,
     zanim wybierzesz swojego dentystę

     Kim jesteśmy

     Szanowni Państwo, Piękny uśmiech tak jak dzieło sztuki potrafi zachwycać – jest ponadczasowy. Nasza klinika powstała z pasji tworzenia pięknych, zdrowych uśmiechów i chęci pomocy w utrzymaniu ich na długie lata. Jak prawdziwi artyści cenimy sobie indywidualność naszych pacjentów. Proponujemy rozwiązania lecznicze na najwyższym, światowym poziomie. W stylowych, komfortowych wnętrzach StomaCare poczujecie się Państwo otoczeni profesjonalną opieką. Zapraszamy, Zespół StomaCare Kreatorzy pięknego uśmiechu

     Nasze usługi

     Implatny

     Dzięki nowoczesnemu leczeniu implantologicznemu jesteśmy w stanie pomóc pacjentom z pojedynczymi ubytkami, brakami wielozębowymi i bezzębiem. Klinika specjalizuje się w odbudowie uśmiechu, stosując do tego wysokiej klasy implanty

     Ortodoncja

     Korekta uśmiechu potrafi wiele zmienić w naszej samoocenie. Dlatego w Dentim Clinic pacjenci trafiają w ręce doświadczonych dentystów i ortodontów. Znajdują oni u nas takie rozwiązania jak niewidoczne aparaty Invisalign, aparaty językowe Incognito

     Protetyka

     Bezzębie to poważny problem. W naszym gabinecie doskonale sobie z nim radzimy. Nasi pacjenci mogą liczyć na pełne wsparcie protetyczne. Tworzymy idealnie dopasowane protezy ruchome i stałe mocowane na implantach, doskonale

     Estetyka

     Dzięki stomatologii estetycznej uśmiech zawsze można zmienić. Dziś pomagają w tym licówki, porcelanowe korony, wybielanie zębów BEYOND, techniki Inlay / Onlay. W naszej klinice pacjenci mogą liczyć na kompleksową metamorfozę swojego

     Dlaczego my?

     • Dokładamy wszelkich starań, aby zabiegi odbywały się w komfortowej atmosferze, bez bólu i stresu.
     • Naszym celem jest edukacja pacjentów i podnoszenie ich świadomości dbania o zdrowy i piękny uśmiech.
     • Cenimy sobie indywidualność naszych pacjentów i staramy się sprostać ich potrzebom proponując rozwiązania lecznicze na najwyższym poziomie.
     • Nasz zespół specjalistów otacza pacjentów kompleksową opieką
     • Zapewniamy przyjemną i profesjonalną obsługę w kameralnych warunkach.
     • Dysponujemy sprzętem medycznym z najwyższej półki.
     • Nieustannie podnosimy kwalifikacje tak, aby w naszej pracy wykorzystywać najnowsze metody lecznicze

      Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Miło nam będzie gościć Państwa w naszej Klinice.

     Opinie naszych klientów

     Umów się na konsultację przez formularz